សូមមើលអ្នកនៅ electronicAsia ឆ្នាំ 2019

តែភាគីម្ខាងដែលអាចបត់បែនបានសៀគ្វីអគ្គីសនី (2)

Bolion បច្ចេកវិទ្យានឹងចូលរួម electronicAsia ឆ្នាំ 2019

តុលា 13-16th, ឆ្នាំ 2019 ។

ចំនួន Booth គឺ 5F-G30,

សូមមើលអ្នកឆាប់

 

 

 


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: សីហា 23-2019

ទទួលបានតម្លៃលម្អិត